Rideklubben / Vedtægter

Vedtægter

 
1. Navn og hjemsted:

Hinnerup Rideklub

HIRI

Møllevej 7 A, 8382 Hinnerup

Hinnerup Kommune  
 

2. Formål:

 

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt i dagligdagen, ved afholdelse af stævner, konkurrencer og ride arrangementer, samt drive rideskole med henblik på at udbrede kendskabet hos børn og unge i alt vedrørende hestens brug.

 

3. Dansk Ride Forbund:

 

Rideklubben er medlem af DRF under Dansk Idræts Forbund. Klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de 2 nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

4a. Medlemmer:

 

I Hinnerup Rideklub kan optages senior, junior og passive medlemmer. Børn og unge er juniorer til og med det år, hvor de fylder 18. Valgbar til bestyrelsen er alle de medlemmer, der er fyldt 18 år, og alle medlemmer over 16 år har stemmeret. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i de sportslige aktiviteter.

Medlemskab er gældende fra den dato, hvor skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. CPR nummer skal oplyses af alle medlemmer under 25 år. Udmeldelse kan alene ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar.

 

4b. Æresmedlemmer:

 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

5. Hæftelse:

 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

6a. Karantæne/udelukkelse:

 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

6b.:
 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til forsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum på mere end 2 måneder.

På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og udtale sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan indbringes af medlemmet for DRF's ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

 

6c.:

 

I det af paragraf 6b. omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for DRF's ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstille til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund.

 

7. Kontingent:

 

Medlemskontigent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontigent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. For passive medlemmer opkræves medlemskontigent forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar.

Er kontingent ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag , ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontigentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på kontigentsats, fastsætte ridecenterkontingent, rideundervisningskontingent og lign. med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

8. Bestyrelsen:

 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer, der alle skal være amatører og være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges en formand direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. I en bestyrelsen kan der højst sidde 1 på generalforsamlingen valgt medarbejderrepræsentant (excl. berider) med fuldgyldig stemmeret.

Juniorerne vælger 2 junior repræsentanter samt en junior suppleant, der ikke må være fyldt 18 år i det år de vælges. Junior repræsentanterne sidder som observatører i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og der afgår hvert år 3 medlemmer af bestyrelsen + 1 junior repræsentant. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen.

Såfremt en af suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig påny. Genvalg kan finde sted.

 

9. Bestyrelsens funktioner:

 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med følgende minimumsdagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.
 2. Meddelelse fra formanden.
 3. Rapport fra udvalgene.
 4. Rapport fra kasserer.
 5. Eventuelt.

Alle bestyrelses beslutninger tages ved simpelt flertal, se dog 6a. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens.

For at gyldige bestyrelsesbeslutninger kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et bestyrelsesreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen varetager klubbens tarv på bedste måde og nedsætter efter behov de udvalg bestyrelsen skønner behov for, så som forretningsudvalg, sportsudvalg, juniorudvalg, etablissementsudvalg, og vedfærdsudvalg. Alle udvalg skal være repræsenteret med medlem af bestyrelsen og udvalgene refererer til bestyrelsen.

Klubben tegnes af formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, der kan ikke meddeles eneprokura.

 

10. Generalforsamling:

 

Generalforsamling er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel, bilagt dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, og afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben i minimum 1 måned og har betalt kontingent, har stemmeret. Der kan ikke afstemmes ved fuldmagt.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 4.  Budget for de kommende år, samt fastsættelse af godkendelse af medlemskontigent og øvrige kontingenter.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 10. Valg af junior repræsentant og junior suppleant.
 11. Eventuelt. 

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb og salg, og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom.

Referat af generalforsamlingens forhandlinger og dagsordens resultater underskrives af bestyrelsen og dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse (ved beregning af stemmeberettigede medlemmer tages udgangspunkt i det senest opgivne medlemstal til DRF). Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 8 dages varsel.

 
 11. Lovændring:

 

Ved lovændring kræves majoritet på 2/3 flertal af afgivne stemmer. Enhver ændring af love skal godkendes af DRF.

 

12. Regnskab:

 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse efter revision af 2 på generalforsamlingen for et år ad gangen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal offentliggøres for klubbens medlemmer efter godkendelse.

 

13. Opløsning:

 

Opløsning af klubben kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

Ved den første generalforsamling skal beslutning om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Ved opløsning skal klubbens aktiver tilfalde eller hensættes til ridesportslige aktiviteter i Hinnerup Kommune. Ved hensættelse til ridesportslige aktiviteter varetages midlerne af Hinnerup Byråd.
 
Hinnerup Ridecenter | Møllevej 7a, 8382 Hinnerup